MPMS logo
MPMS logo
Portali i punës së Kosovës

Portali i punës së Kosovës

Rreth APRK

Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës është organ i pavarur në kuadër të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, me detyrën kryesore të administrimit të tregut të punës dhe zbatimin e politikave të punësimit dhe aftësimit profesional në Kosovë. APRK ka objektiva të rëndësishme, duke përfshirë përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetit të shërbimeve publike të punësimit, modernizimin dhe reformimin e shërbimeve të aftësimit profesional, zgjerimin e mbulueshmërisë dhe rritjen e efikasitetit të masave aktive të tregut të punës, si dhe zhvillimin dhe përmirësimin e analizave për aspekte të ndryshme të tregut të punës. Agjencia ofron shërbime punësimi dhe aftësimit profesional për personat e papunë, punëkërkuesit, punëdhënësit, të punësuarit dhe shtetasit e huaj që kanë për qëllim punësimin në Kosovë. Për të koordinuar veprimtaritë e saj në nivel lokal, Agjencia ka një Zyrë Qendrore të specializuar në administrimin e politikave të punësimit, aftësimit dhe riaftësimit profesional. Zyra Qendrore e Agjencisë ka detyra të ndryshme, duke përfshirë zbatimin e politikave të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve në fushën e punësimit, aftësimit dhe riaftësimit profesional, monitorimin dhe koordinimin e zbatimit të masave dhe programeve aktive të tregut të punës, si dhe hartimin e kurrikulave, materialeve mësimore dhe procedurave të vlerësimit sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve. Për të siguruar shërbime punësimi dhe aftësimit profesional të cilësisë së lartë, Agjencia mund të kontraktojë ofrues jopublikë të akredituar, në përputhshmëri me kornizën ligjore. Gjithashtu, Agjencia publikon dhe promovon shërbimet e punësimit dhe ka si qëllim identifikimin e nevojave për trajnimin/avancimin e stafit në nivel lokal me qëllim të përmirësimit të ofrimit te shërbimeve. Në përgjithësi, Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës është institucioni kryesor në fushën e punësimit dhe aftësimit profesional në Kosovë, duke punuar për të koordinuar dhe zbatuar politikat qeveritare në këtë fushë.

MFPT-ja në këtë kontekst të ri është përgjegjës për hartimin e politikave të punësimit dhe të aftësimit profesional, ndërsa APRK-ja organizon dhe koordinon planifikimin vjetor të aktiviteteve dhe iniciativave për implementim të politikave vjetore të punësimit dhe të aftësimit profesional të hartuara nga MFPT-ja.

Drejtori i përgjithshëm

Struktura Organizative

Departamentet

Qendrat e Aftësimit Profesional

Zyrat e punësimit

Dokumentet

4 kyçjet e fundit

4 njoftimet e fundit

Parametra

Ndrysho ballinën