MPMS logo
MPMS logo
Portali i punës së Kosovës

Portali i punës së Kosovës

Rreth APRK

Kohët e fundit, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) ka ndërmarrë shumë reforma në Shërbimet Publike të Punësimit (SHPP) në Kosovë, të orientuar në nevojat e klientëve. Një prej këtyre reformave është krijimi i Agjensisë së Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK). Me krijimin e Agjensisë së Punësimit për Republikën e Kosovës (APRK), shërbimet publike të punësimit ndahen nga MPMS, me qëllim të administrimit të tregut të punës dhe zbatimin e politikave të punësimit dhe aftësimit professional.

MPMS-ja në këtë kontekst të ri është përgjegjës për hartimin e politikave të punësimit dhe të aftësimit profesional, ndërsa APRK-ja organizon dhe koordinon planifikimin vjetor të aktiviteteve dhe iniciativave për implementim të politikave vjetore të punësimit dhe të aftësimit profesional të hartuara nga MPMS-ja. Për këtë qëllim MPMS ka hartuar dokumentin e politikave trevjeçare e cila ka caktuar prioritetet e tij strategjike, e cila paraqet kornizën e punës në kuadër të së cilës vepron APRK-ja. Në kuadër e këtij dokumenti të politikave për SHPP, MPMS-ja ka identifikuar 4 objektiva politike kryesore për APRK për periudhën 2016-2018:

Drejtori i përgjithshëm

Struktura Organizative

Departamentet

Qendrat e aftësimit profesional

Zyrat e punësimit

Dokumentet

4 kyçjet e fundit

4 njoftimet e fundit

Parametra

Ndrysho ballinën